Privacyverklaring

In de onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Waarborgen privacy
Toestemming
Vragen en/of klachten
Persoonsgegevens die wij verwerken
Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens.
Bewaartermijn
Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
Uw rechten als betrokkenen.
Monitoren websitegedrag en cookies

Disclaimer

Dank voor uw bezoek aan de website van ECMsolutions. Dit is de disclaimer van www.ecmsolutions.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ECMsolutions, gevestigd in Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij ECMsolutions. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECMsolutions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

ECMsolutions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ECMsolutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op onze website: www.ecmsolutions.nl.

 

Copyrights ©2020: Metastore Nederland B.V. h.o. ECMsolutions